Slovníček pojmů

 

 

 

 

 

 • Alergie je přehnaná reakce organismu na cizorodou látku.

 • Autoimunita je stav, při kterém některá ze složek imunitního systému reaguje na struktury vlastní, které tím poškozuje.

 • Bypassovým“ efektem rozumíme mechanismus účinku některých přípravků podporujících srážení krve, který spočívá v obejití (přemostění) některých částí posloupnosti koagulačního procesu.

 • Inhibitorem koagulačního faktoru rozumíme protilátku, která se vytvoří v důsledku autoimunitní odpovědi organismu a zablokuje (inhibuje) koagulační faktor. Tím dojde k porušení procesu krevního srážení.

 • Imunita je schopnost organismu bránit se proti škodlivým látkám, pocházejícím jak z vnějšího prostředí, tak z prostředí z pohledu organismu vnitřního.

 • Imunoadsorpce je léčebná metoda, která spočívá v čištění krve odfiltrováním určité specifické nežádoucí látky z plazmy.

 • Imunosupresiva jsou látky tlumící až blokující imunitní odpověď organismu. Používají se ke snížení imunitní odpovědi např. u nemocných po transplantacích, s autoimunitními onemocněními apod.

 • Kortikoidy jsou syntetické chemické látky, které mají stejnou strukturu, jako hormony z kůry nadledvinek. Používají se hlavně k léčbě alergií a dalších onemocnění souvisejících s imunitou.

 • Patogenem označujeme organismus, virus nebo bakterii, který způsobuje onemocnění.

 • Plazmaferéza je léčebná metoda, která spočívá v čištění krve pomocí krevních filtrů za účelem odfiltrování nežádoucích látek z plazmy.

 • Purpura je kožní výsev drobných tečkovitých krvácení.

 • Rekombinantní technologie výroby spočívá ve výrobě látek metodami genového inženýrství, tedy za pomoci izolovaného genu, který produkuje zvolenou látku. Tato metoda přinesla do výroby léčivých přípravků vysokou bezpečnost, neboť odstraňuje rizika nežádoucích příměsí včetně infekčních agens. Při výrobě rekombinantních přípravků není používána krevní plazma ani jiná složka krve.

 • Refrakterita znamená odolávání. Např. refrakterita k transfuzím krevních destiček znamená, že podaná transfuze nemá žádoucí účinek.

 • Chromozom je nositel genetické informace obsažený v každé buňce organismu.

 • Koagulace je proces srážení, zde srážení krve.

 • Koagulační faktory jsou složky krevní plazmy, které se podílejí na procesu krevního srážení.

 • Tromboembolické příhody jsou onemocnění vznikající v důsledku nežádoucího srážení krve a ucpáním některé z cév krevní sraženinou. Např. infarkt myokardu, iktus, trombóza žil dolních končetin apod.
 •  

   

   

   

  N7_22/19


  Více informací o hemostáze a poruchách hemostázy můžete najít na webových stránkách pacientských organizací:
  www.hemofilici.cz
  www.hemojunior.cz