Pokračujeme v dodávkách našich léčiv lidem s cukrovkou a dalšími závažnými chronickými onemocněními, nadále chráníme zdraví svých zaměstnanců a přijímáme opatření k podpoře lékařů a sester při jejich práci a úsilí zvládnout COVID-19.

S vývojem pandemie vyvstávají nové otázky a obavy, přičemž vám chceme poskytovat aktualizované informace o dodávkách našich léčiv, odpovědi lidem, kteří je užívají a informace, jak nás kontaktovat.

V současnosti žádné problémy s dodávkami nemáme. Jsme na takovéto situace dobře připraveni díky nastavení našich interních zásad pro skladování, které zajišťují dlouhodobé dodávky.

Je to důležité, protože zacházíme s životně důležitými léčivy, na nichž pacienti po celém světě závisejí každý den.

Víme, že zdravotní úřady a lékárny dělají co mohou, aby během pandemie COVID-19 zajistily dostupnost životně důležitých léčiv, přičemž vás můžeme ujistit, že naše současné zásoby jsou na normální úrovni. Situaci sledujeme a budeme vás o jejím vývoji informovat.

Kontaktujte nás

Pokud vy nebo někdo z vašich známých má cukrovku, obezitu nebo jinou závažnou chronickou nemoc, je nepochybné, že máte určité obavy. Jelikož se po mnohých z nás žádá, abychom zůstávali doma, vystává mnoho otázek jak o tělesném, tak duševním zdraví.

Tyto výjimečné okolnosti vyvolávají v tomto období mnoho otázek jak o tělesném, tak duševním zdraví. Chtěli bychom se s vámi podělit o tipy a nápady, o kterých si myslíme, že pro vás budou užitečné.

Cukrovka a COVID-19. (stránky v angličtině)

Obezita a COVID-19. (stránky v angličtině)

Při ochraně zdraví a bezpečnosti našich zaměstnanců dodržujeme rady a pokyny místních zdravotních úřadů. V některých zemích a komunitách, kde je riziko infekce stále vysoké, po zaměstnancích požadujeme, aby pracovali z domova.

 

Při těchto mimořádných pracovních podmínkách pro naše zaměstnance zajišťujeme podporu, aby byli nadále aktivní a ergonomicky pracovali z domova a adaptovali se na digitální práci se vzdáleným přístupem.

Přijímáme opatření, aby naši zaměstnanci mohli na výrobních pracovištích nadále pracovat bezpečně a aby v práci mohli aplikovat doporučené rozestupy. Práci požadujeme pouze po těch zaměstnancích, pro které COVID-19 nepředstavuje zdravotní riziko.

Nadále provádíme již zahájená klinická hodnocení a u těch, která se blíží svému dokončení nepředpokládáme žádná zpoždění. V současné situaci intenzivně diskutujeme se zkoušejícími na celém světě a spoléháme na jejich úsudek ohledně přerušení stávajících náborů a minimalizace návštěv pacientů na pracovištích, tak aby se shodovaly s pravidelnými návštěvami lékaře.

Rovněž zjišťujeme, že následné pozorování po klinickém hodnocení je stále obtížnější, přičemž spolupracujeme s příslušnými pracovišti, zkoušejícími a úřady při hledání nejlepšího řešení této situace. S ohledem na současná omezení zdravotnických systémů nebudou žádná nová klinická hodnocení zahajována.

Společnost Novo Nordisk podporuje úsilí zdravotních úřadů v postižených oblastech prostřednictvím několika iniciativ, včetně darů, sdílení surovin na výrobu dezinfekce rukou a otevření našich laboratoří s cílem pomoci při testování na COVID- 19.

Globální situaci sledujeme velmi pečlivě s cílem zajistit přijetí příslušných opatření podle jejího vývoje.

Víme, že zdravotní úřady a lékárny v některých zemích vyvíjejí velké úsilí k zajištění stálé dostupnosti léčiv pro ty, kdo je potřebují, nicméně můžeme vás ujistit, že nyní jsou stavy našich zásob normální.

To znamená, že mohou existovat limity množství léčiv nebo počtu zdravotnických prostředků, jež může v daný okamžik pacient obdržet. Je důležité nakupovat jako normálně, aby všichni lidé s cukrovkou nebo jinými chronickými nemocemi měli přístup ke svému životně důležitému léku.

Jsme v úzkém kontaktu s našimi partnery, včetně zdravotních úřadů a lékáren, abychom mohli sledovat stavy jejich zásob

Situace se stále vyvíjí, nicméně v současnosti žádné problémy s omezením dodávek nemáme. Jsme na takovéto situace dobře připraveni díky nastavení našich interních zásad pro skladování, které zajišťují dlouhodobé dodávky.

Ve společnosti Novo Nordisk jsou našimi prioritami při provádění klinických studií bezpečnost pacientů a integrita klinických studií. Pokračujeme ve všech již zahájených klinických hodnoceních a neočekáváme významná zpoždění v těch, které se blíží dokončení.

Za současné situace vedeme úzký dialog s vyšetřovateli zkoušek po celém světě a spoléháme na jejich úsudek, že pozastaví jakýkoli probíhající nábor zkoušek a minimalizují návštěvy pacientů na centrech (klinického zkoušení), aby se shodovaly s pravidelnými návštěvami lékařské péče.

Rovněž zjišťujeme, že sledování zkoušek je stále obtížnější, a spolupracujeme s příslušnými zkušebními místy, vyšetřovateli a orgány na nalezení nejlepších řešení situace. Aby se zohlednil současný tlak na systém zdravotní péče, nebudou zahájeny žádné nové zkoušky.

K ochraně zdraví a bezpečnosti našich zaměstnanců dodržujeme rady místních zdravotních úřadů, abychom zajistili bezpečné pracovní podmínky.

Pro zaměstnance, kteří stále pracují z domova zajišťujeme podporu, aby byli i nadále aktivní, mohli ergonomicky pracovat a adaptovali se na digitální práci se vzdáleným přístupem.

Přijímáme taková opatření abychom zajistili v našich výrobních místech bezpečné pracovní podmínky a mohly být dodržovány doporučené vzdálenosti sociálního odstupu. Žádáme pouze ty zaměstnance, pro které není COVID-19 závažným zdravotním rizikem, aby i nadále docházeli do kanceláře, či do výrobních závodů.

Pokud máte nějaké otázky nebo obavy ohledně dostupnosti nebo cenové dostupnosti našich léčiv během pandemie COVD-19, obraťte se prosím na naše místní zastoupení ve vaší zemi.

Kliknutím sem získáte přehled našich globálních zastoupení 

Jsme si vědomi, že globální pandemie COVID-19 má na život lidí na celém světě dopady, a i když u lidí s cukrovkou a/nebo obezitou pravděpodobnost, že se nemocí COVID-19 nakazí, není větší než u obecné populace, může COVID-19 u lidí s cukrovkou, obezitou a souvisejícími komplikacemi, například kardiovaskulárním onemocněním, vyvolat závažnější příznaky a komplikace.

V současné době žádné důkazy ohledně zvýšeného rizika infekce COVID-19 u lidí s obezitou nejsou. Důkazy naznačují, že u běžné sezónní chřipky mají lidé s obezitou s BMI ≥ 40 kg/m2 zvýšené riziko závažných komplikací. Americké Středisko pro kontrolu nemocí (CDC) a britská instituce ochrany veřejného zdraví zahrnují lidi s těžkou obezitou (BMI ≥ 40 kg/m2) mezi osoby se zvýšeným rizikem komplikací v důsledku onemocnění COVID-19.

Pokud je cukrovka dobře zvládána, je riziko závažného onemocnění v důsledku COVID‑19 přibližně stejné jako u obecné populace.

K podpoře lidí s cukrovkou a obezitou v těchto časech lze nalézt další informace a podporu například na těchto online platformách: pro cukrovku: 

CUKROVKA co dál?

Truth About Weight®  (prozatím pouze anglicky)

Rizika jsou u lidí s cukrovkou 1. a 2. typu podobná. Lidé s cukrovkou 1. typu mají při virových infekcích zvýšené riziko DKA (diabetické ketoacidózy).

V průběhu globální pandemie COVID-19 po celém světě zaznamenáváme dopady na životy lidí, včetně lidí s cukrovkou. Lidé s cukrovkou by měli mít připraveno následující:

  • kontaktní informace na svého ošetřujícího lékaře.
  • odpovídající zásobu léků a zdravotnických prostředků pro sledování glukózy v krvi v domácích podmínkách.
  • Dostatečnou zásobu jednoduchých cukrů, jako je limonáda, med, džem, sušenky nebo nanuky, které pomohou udržet hladinu cukru v krvi, pokud vznikne riziko hypoglykémie a nebudou síly se najíst. Glukagon a ketonové proužky pro případ špatné kontroly cukrovky (hyperglykémie nebo hypoglykémie).

Pacienti by rovněž měli sledovat varovné známky bezodkladných zdravotních problémů, jako: potíže s dechem nebo dušnost, přetrvávající bolesti nebo tlak na hrudi, zmatenost nebo neschopnost se probrat, namodralé rty nebo obličej.

Pokud se u někoho s cukrovkou vyvinou příznaky COVID‑19 nebo na ně mají podezření, musí se dodržovat doporučení místních zdravotních úřadů. V některých zemích se pacientům doporučuje bezodkladná lékařská pomoc. Nicméně se doporučuje nechodit přímo do nemocnice, aby se zamezilo přenosu viru na jiné a aby zdravotníci mohli přijmout opatření.

Zavolejte do nemocnice/lékaři a poskytněte následující informace:

  • příznaky
  • hladiny glukózy a ketonů (pokud jsou k dispozici)
  • spotřebu tekutin

Ohledně používání léků dodržujte pokyny svého týmu péčujícího o vaši cukrovku. Buďte stále hydratováni, mějte u sebe neslazený nápoj, jezte malé porce, ale více častěji.

Lidé s cukrovkou infikovaní tímto virem mohou v průběhu nemoci pozorovat zhoršení kontroly glykémie. Pacienti by měli dodržovat „pokyny na období nemoci“, aby se zlepšila dekompenzace cukrovky.

Vždy dodržujte doporučení místních úřadů. U těchto pacientů doporučuje American Diabetes Association (ADA) následující opatření:

  • dodržujte doporučení lékaře (nebo diabetického týmu) ohledně léků na cukrovku a sledování glukózy v krvi.
  • sledujte známky hyperglykémie (jako je větší výdej moči než normálně; zvláště v noci), silná žízeň, bolesti hlavy, únava a letargie).
  • během dne a noci často sledujte glukózu (obecně každé 2 až 3 hodiny). Udržujte dobrou hydrataci.
  • pokud je hladina glukózy v krvi pod 70 mg/dl (3,9 mmol/l) nebo pod cílovým rozmezím, snězte 15 gramů snadno stravitelných jednoduchých cukrů (např. med, džem, sušenky, nanuk, džus nebo limonáda). Hladinu cukru v krvi je nutno po 15 minutách zkontrolovat, aby se zjistilo, že stoupá.
  • Ketony je nutno zkontrolovat, pokud jsou hladiny glukózy v krvi dvakrát za sebou vyšší než 240mg/dl (13,3 mmol/l). Při středních nebo vysokých ketonech (a pokud jsou nestrukturovány při stopových nebo nízkých ketonech) je nutno se ihned obrátit na lékaře.
  • Proveďte kontrolu odběrem z prstu, abyste zaručili, že senzory kontinuálního sledování glukózy v krvi fungují správně, protože některé z nich mohou být ovlivněny paracetamolem.
  • Ruce je nutné si umýt, dále pak  místa injekce/infuze a odběru vzorku krve z prstu musí být očištěna mýdlem a vodou nebo desinfekcí s alkoholem.

V průběhu globální pandemie COVID-19 po celém světě zaznamenáváme dopady na životy lidí, včetně lidí s obezitou.

Bez předchozí porady se svým poskytovatelem zdravotní péče, v souladu s pokyny místních zdravotních úřadů, by lidé neměli vysazovat žádnou terapii (včetně medikace proti obezitě).

Jedinci s obezitou musí pokračovat v pohybových aktivitách v souladu s pokyny místních zdravotních úřadů a dodržovat doporučené sodiální odstupy.

Ohledně obecných doporučení k pohybovým aktivitám a zdravému stravování během krize COVID-19 doporučujeme, aby se lidé s obezitou řídili pokyny kvalifikovaných zdravotnických pracovníků a profesních sdružení.

V průběhu globální pandemie COVID-19 po celém světě zaznamenáváme dopady na životy lidí, včetně lidí s obezitou. Lidem s obezitou se při podezření na příznaky nemoci COVID-19 doporučuje dodržovat doporučení poskytnutá Světovou zdravotnickou organizací a jejich místními úřady.

Bez předchozí porady se svým poskytovatelem zdravotní péče, v souladu s pokyny místních zdravotních úřadů, by lidé neměli vysazovat žádnou terapii (včetně medikace proti obezitě).

Náš závazek vůči pacientům a komunitám, kde pracujeme, se nemění a během této bezprecedenční doby se zaměřujeme na zabezpečení zdraví našich zaměstnanců a pacientů.

Každý musí dodržovat stejná doporučení přijatá zdravotními úřady s cílem snížit expozici viru, včetně častého a důkladného mytí rukou po dobu nejméně 20 sekund, dodržování správné hygieny a vyhýbání se styku s osobami, kterým není dobře.

Pacientům na celém světe nadále poskytujeme podporu. V současnosti žádné problémy s omezením dodávek nemáme a naše zásoby jsou normální. Jsme na takovéto situace dobře připraveni díky nastavení našich interních zásad pro skladování, které zajišťují dlouhodobé dodávky. To je důležité, protože naše léky potřebují pacienti po celém světě každý den.

S vývojem globální situace se zaměřujeme na to, aby všichni naši pacienti měli zajištěn přístup k lékům, které potřebují.

Společnost Novo Nordisk se zavázala k odpovědnosti a k tomu, že bude přispívat globálnímu zdraví a bude poskytovat včasnou podporu a zdroje při spolupráci v reakci na COVID-19.

V současné době nemáme žádné údaje, které by ukazovaly nějaký vliv užívání našich léků (např. agonistů receptoru GLP-1 nebo inzulinů), pokud se lidé s cukrovkou nebo obezitou infikují virem nemoci COVID-19.

Zdraví a pohoda našich pacientů během zdravotní krize COVID-19 nám leží na srdci.

Společnost Novo Nordisk se zavázala k odpovědnosti a k tomu, že bude přispívat globálnímu zdraví a bude poskytovat včasnou podporu a zdroje při spolupráci v reakci na COVID-19.

Sledujte prosím tyto stránky, kde najdete aktualizované informace.

Jde o obecné informace o nemoci,které nelze pojímat jako lékařské rady. Pokud se u vás objeví příznaky COVID-19 nebo pokud máte otázky, pochybnosti nebo obavy, měli byste se obrátit na svého lékaře. Vždy dodržujte doporučení místních úřadů.

Při přípravě odpovědí na často kladené otázky pro lidi s cukrovkou a obezitou jsme pracovali s následujcími zdroji: