Společnost Novo Nordisk je ze zákona povinna shromažďovat hlášení o podezření na nežádoucí účinek, o reklamacích a o bezpečnostních informací o našich přípravcích a produktech a během této činnosti zároveň chránit vaše osobní údaje. Toto oznámení vysvětluje, jak zpracováváme (např. shromažďujeme, užíváme, uchováváme a sdílíme) vaše osobní údaje. Veškeré vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s tímto oznámením a s příslušnými právními předpisy.

Spol. Novo Nordisk shromažďuje všechny bezpečnostní údaje o našich výrobcích v databázi. Tyto údaje pravidelně analyzujeme, abychom zjistili, zda se vyskytují nějaké nové skutečnosti o našich přípravcích a produktech, které musíme sdílet s kompetentními státními institucemi, lékaři a pacienty. To vše provádíme za účelem zajištění bezpečnosti našich přípravků a produktů a zejména pacientů.

1.1   Společnostmi odpovídajícími za shromažďování a zpracování vašich osobních údajů jsou:

        Novo Nordisk, s.r.o.

        Karolinská 706/3

        186 00 Praha 8

        Česká republika

        Telefon: +420 233 089 611

        E-mail: infoline@novonordisk.com

        IČO: 250 97 750

        Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 47766

        a

        Novo Nordisk A/S

        Novo Alle 1

        2880 Bagsværd

        Reg. č. společnosti 24256790

        (dále jen „my“, „nám“ apod.)

1.2   S dotazy nebo žádostmi o vysvětlení, jak vaše osobní údaje zpracováváme, se vždy můžete obrátit na společnost Novo Nordisk s.r.o. nebo na jejího Pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím e-mailové adresy: privacy@novonordisk.com.

V rámci našich služeb nám tímto udělujete souhlas a výlučné povolení k tomu, abychom shromažďovali a zpracovávali vaše osobní údaje z těchto zdrojů:

(a)  přímo od vás s tím, že poskytnutí osobních údajů je obecně dobrovolné;

(b)  od zdravotnických odborníků, například od Vašeho lékaře, zdravotní sestry nebo lékárníka;

(c)  z veřejně dostupných zdrojů a publikací, internetových stránek nebo sociálních sítí.

Vaše osobní údaje zpracováváme pro tyto účely:

(a) k vědeckému hodnocení veškerých reklamací nebo vedlejších účinků, které potenciálně související s léčivem Novo Nordisk;

(b) k zaznamenání vedlejších účinků v naší globální bezpečnostní databázi, která je pravidelně analyzovaná ke zjištění celkových trendů;

(c) k posouzení trendů souvisejících s reklamacemi, včetně vedlejších účinků.

Pro účely uvedené v odstavci 3 výše můžeme zpracovávat tyto druhy osobních údajů:

(a) kontaktní údaje (jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu);

(b) údaje odhalující rasový nebo etnický původ;

(c) údaje o léčivech nebo zdravotnických prostředcích, která užíváte.

5.1 Vaše osobní údaje můžeme sdílet:

(a) se zdravotnickým institucemi;

(b)  s našimi pracovníky (včetně pracovníků, oddělení nebo jiných společností skupiny společností Novo Nordisk);

(c)  s našimi poskytovateli IT systémů, poskytovateli cloudových služeb, poskytovateli databází a s konzultanty;

(d)  s jakoukoli třetí stranou, na kterou postoupíme nebo převedeme kterákoli z našich práv nebo povinností;

(e)  s našimi poradci a externími právníky, a to mimo jiné v souvislosti s prodejem nebo převodem kterékoli části našeho podnikání nebo majetku.

5.2 Všechny třetí strany jsou v souladu s platnou právní úpravou smluvně zavázány chránit důvěrnost a bezpečnost vašich osobních údajů.

6.1 Pro účely uvedené v části 3 mohou být osobní údaje, které od vás shromažďujeme, rovněž zpracovávány, zpřístupňovány nebo uchovávány v zemi mimo Českou republiku.

6.2 Úroveň ochrany údajů v některých zemích mimo EHP neodpovídá úrovni ochrany osobních údajů, jež se aplikuje a prosazuje v rámci EHP. Proto na ochranu vašich osobních údajů v případě jejich předávání využíváme tato zabezpečení:

(a)  Předávání ve prospěch společnosti v rámci skupiny společností Novo Nordisk se řídí Závaznými podnikovými pravidly Novo Nordisk, které jsou k dispozici zde.;

(b)  Země, do které jsou osobní údaje předávány, se považují Evropskou Komisí za země s dostatečnou úrovní ochrany osobních údajů;

(c)  Uzavřeli jsme Standardní smluvní doložky pro předávání osobních údajů do třetích zemí. Kopii těchto doložek můžete obdržet, když nás budete kontaktovat způsobem uvedeným v části 1.

Vaše osobní údaje si uchováváme pouze po dobu nezbytnou pro splnění účelu, pro který byly shromážděny, nebo ke splnění zákonných a regulatorních požadavků. Kritéria použitá k určení doby uchovávání pak specifikují relevantní ustanovení platných právních předpisů.

8.1  Obecně máte k dispozici níže uvedená práva a můžete:

(a) Získat přehled o tom, jaké osobní údaje o Vás máme, a informace týkající se našeho zpracování;

(b) Získat kopii vašich osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu;

(c) Požádat o aktualizaci nebo opravu vašich osobních údajů;

(d) Požádat, aby byly vaše osobní údaje odstraněny nebo zničeny;

(e) Požádat, abychom přestali vaše osobní údaje zpracovávat nebo zpracování omezili;

(f)  Vznášet námitky proti zpracování vašich osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu

(g) V případech, kdy zpracování vychází z vašeho souhlasu, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat;

(h) Můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, na to, jak vaše osobní údaje zpracováváme (pro více informací viz www.uoou.cz).

8.2 Svá práva můžete uplatnit písemně e-mailem na infoline@novonordisk.com.

8.3 V závislosti na konkrétních okolnostech zpracování mohou u uplatnění těchto práv existovat určitá omezení podle platných právních předpisů. S otázkami nebo žádostmi ohledně těchto práv nás můžete kontaktovat způsobem uvedeným v části 1.