Společnost odpovědná za zpracování vašich osobních údajů je:

Novo Nordisk A/S
Novo Allé
2880 Taškyværd
Číslo CVR 24256790
+45 4444 8888
privacy@novonordisk.com

Společnost Novo Nordisk nebo Pověřence ochrany osobních údajů společnosti Novo Nordisk se můžete kdykoli obrátit na společnost privacy@novonordisk.com s dotazy nebo obavami ohledně toho, jak zpracováváme vaše osobní údaje.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů popisuje postupy společnosti Novo Nordisk v souvislosti se všemi informacemi, které shromažďujeme prostřednictvím našeho online náborového systému v souvislosti s vaším kariérním hledáním a žádostí o práci u společnosti Novo Nordisk A/S nebo v jedné z jejích poboček.

Přečtěte si prosím pozorně toto prohlášení a uveďte svůj souhlas s jeho podmínkami kliknutím na tlačítko přijmout níže ("Rozumím a souhlasím s výše uvedenými podmínkami"). Naše zpracování vašich osobních údajů je založeno na vašem souhlasu poskytnutém při kliknutí na tlačítko přijmout níže.

Společnost Novo Nordisk shromažďuje osobní údaje, které jste předložili v rámci náborového procesu. Osobní údaje jsou uchovávány na externě hostovaném databáze v Polsku.

Dále mohou vaše osobní údaje, je-li to nezbytné pro níže uvedené účely, převedeny na třetí osoby, které poskytují produkty a (jako jsou agentury, které pomáhají společnosti Novo Nordisk při prověřování pohovory s potenciálními zaměstnanci), dodavatelé IT systémů, jakož i regulační orgány, pokud to vyžaduje zákon.

Osobní údaje jsou rovněž uchovávány v manuální podobě a na jiných interních počítačových systémů. Osobní údaje zahrnují veškeré informace, které jste předložili.

Vaše osobní údaje budou použity pro účely náboru a v tomto připojení mohou být vaše osobní údaje předány společnosti Novo Nordisk pobočky nacházející se v jiné zemi, než je vaše země Residence. Osobní údaje budou posuzovány pouze tak, jak je popsáno níže.

Pro účely popsané výše v oddíle 3 můžeme zpracovat tyto typy osobních údajů:

  • Kontaktní údaje (jméno, e-mailová adresa, země)
  • Dlouholeté odborné praxe
  • Oblasti/umístění Zájmu

Společnost Novo Nordisk je zaměstnavatelem s rovnými příležitostmi a rozhodnutí týkající se zaměstnanosti zcela na základě zásluh a kvalifikací. V důsledku toho byste neměli uvádět informace o své rase nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo přesvědčení, politického orientace nebo členství v odborech. Prosím, také nezahrnujte své číslo sociálního zabezpečení.

Nejste povinni nám poskytnout své osobní údaje. Nicméně pokud své osobní údaje neposkytujete, váš profil v pracovním agentovi nelze zaregistrovat.

Vaše osobní údaje budou zveřejněny pouze za následujících okolností:

Osobní údaje budou zveřejněny v rozsahu nezbytném pro účely uvedené výše přidruženým společnostem společnosti Novo Nordisk po celém světě, včetně přidružených společností nacházejících se v zemích mimo EU, které mohou mají jiné zákony a předpisy týkající se ochrany osobních údajů a ochrany údajů než zemi vašeho bydliště.

Osobní údaje mohou být sděleny orgánům veřejné moci a donucovacích orgánů, jak je povoleno a vyžadováno zákonem.

Používáme následující záruky, jak to vyžaduje zákon, k ochraně vašich osobních údajů v případě takového předání v závislosti na tom, která země údaje jsou předávány do:

  • Převod se týká subjektu Novo Nordisk, na který se vztahuje Závazná podniková pravidla společnosti Nordisk, která jsou k dispozici na adrese https://www.novonordisk.com/about-novo-nordisk/corporate-governance/personal-data-protection.html.
  • Komise EU považuje cílové země za odpovídající úroveň ochrany osobních údajů.
  • Jsme do standardních smluvních doložek Komisí EU pro předávání osobních údajů do třetích zemí. Můžete získat kopii ustanovení tím, že nás kontaktujete, jak je popsáno v oddíle 1;
  • Rámec štítu EU-USA na ochranu soukromí pro předávání soukromí Společnosti a organizace se sídlem v USA s certifikací štítů a USA. Více informace a seznam společností certifikovaných štítem na ochranu soukromí a organizace jsou k dispozici na https://www.privacyshield.gov/welcome.

Žádáme vás, abyste poskytli přesné a aktuální informace a pravidelně vás doporučujeme aktualizovat své osobní údaje. Můžete kdykoli zkontrolovat, upravit nebo odhlásit ze služby Job Agent.

Novo Nordisk vymaže neaktivní (bez prokliku na e-maily) Informace o odběratelích job agenta po 3 letech.

Můžete získat další informace o osobních údajích, které uchováváme, a procesu o vás a v rozsahu, v jakém máte takové právo podle platných právních předpisů, můžete získat kopii svých osobních údajů strukturovaný, běžně používaný a strojově čitelný formát. Dále můžete mohou vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů nebo požadovat, aby vaše osobní údaje opraveny. Dále můžete svůj souhlas odvolat zpracování vašich osobních údajů.

Chcete-li využít jedno nebo více svých práv, kontaktujte nás pomocí výše uvedených kontaktních informací.

Máte-li jakékoli stížnosti týkající se našeho zpracování vašich osobních údaje, můžete se obrátit na Agenturu pro ochranu osobních údajů ve vaší zemi, např. byla by to dánská agentura pro ochranu osobních údajů, pokud jste občanem v Dánsku.

Vaše osobní údaje mohou být použity pro anonymní statistiky pro interní účely, v takovém případě budou informace použity společně. Všechny osobní údaje anonymizovány.